If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गीकृत सामग्रीचा मध्यक

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

मागील वर्षात 100 लोकांनी वाचलेल्या पुस्तकांची संख्या खालील तक्त्यात दिलेली आहे.
100 लोकांनी वाचलेल्या पुस्तकांची संख्या
पुस्तकांची संख्यालोकांची संख्या
0516
51028
101520
152017
202519
या सामग्रीचा मध्यक शोधा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक