If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

ऋण संख्या असलेली शाब्दिक उदाहरणे.

समस्या

खोल समुद्रातील उडणाऱ्या माश्याचे स्वप्न होते की एक दिवस तो ढगांपर्यन्त पोहचेल. हा मासा बरोबर त्या ढगांखाली समुद्रसपाटीपासून खाली 200 फूट खोल पाण्यात होता. त्याला ढगांपर्यन्त पोहचण्यासाठी 6700 फूट उडणे आवश्यक होते.
ढग समुद्रसपाटीपासून किती फूट उंचीवर होते?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
फूट