तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

बेरीज: टप्पे पाडून

समस्या

77+5 याची बेरीज कशी करावी याची मीराला खात्री नाही.
77+5 या सारखे बेरजेचे दुसरे उदाहरण निवडून मीराला मदत करा.
एक उत्तर निवडा :