तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

विभाज्यता

समस्या

ज्या सर्व संख्यांना 20 आणि 24 ने भाग जातो त्यांना खालीलपैकी कोणत्या संख्येने भाग जातो?
एक उत्तर निवडा :