If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्तुळाशी संबंधित क्षेत्रफळे (मध्यम)

समस्या

आकृतीत दिलेल्या विविध भागांचे क्षेत्रफळ पुढीलप्रमाणे:
start text, क, ्, ष, े, त, ्, र, फ, ळ, end text
start text, व, र, ्, त, ु, ळ, प, ा, क, ळ, ी, end textS
start text, त, ्, र, ि, क, ो, ण, end textT
start text, अ, र, ्, ध, व, र, ्, त, ु, ळ, end textC
तर छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ काढा.
सूचना: तुमचे उत्तर C, T, आणि S यांच्या रुपात लिहा.
start text, space, स, े, म, ी, end text, squared
अडकले?
अडकले?