If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

लघुत्तम सामाईक विभाज्य

सेल 12 व 3 आणि 12 व 18 चा लसावी (लघुत्तम सामाईक विभाज्य ) शोधतो. मूळ अवयव पाध्ण्याची पद्धत वापरून ते कसे करायचे हे ते दाखवतो, जी एक उत्तम पध्दती आहे ! साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा