If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

दृश्यमाने अपूर्णांक जोडा व वजा करा

समस्या

वजाबाकी करा .
start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, minus, start fraction, 3, divided by, 7, end fraction, equals
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
दोन समान लांबीच्या आयताकृती पट्टया आहेत. वरची पहिली आयताकृती पट्टी समान भागात विभागलेली आहे. तिचा प्रत्येक भाग 'अंश एक, छेद दोन' ने दाखवला आहे. तिचा पहिला भाग रंगीत आहे. तर खालच्या दुसर्‍या आयताकृती पट्टीचे समान सात भाग केलेले आहेत व प्रत्येक भाग 'एक अंश, छेद सात' ने दाखवला आहे. त्याचे तीन भाग रंगीत आहेत.
अडकले?
अडकले?