तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

मूळ अवयव पाडणे

समस्या

65 चे मूळ अवयव काय आहेत?
तुमचे उत्तर मूळसंख्यांच्या गुणाकाराच्या रूपात लिहा, जसे 2×3, किंवा एकच मूळसंख्या असेल तर फक्त तीच संख्या उदाहरणार्थ, 17.