If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

३ ने गुणूया

समस्या

गुणाकार करा.
मदत : 3×8 हे सोडविण्यासाठी खालील संख्यारेषेची मदत घ्या.
3×8=
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
A number line labeled 0 to 24 with tick marks at every 1 unit. An arrow begins at the 0 tick mark and moves right on the number line, pointing to the labeled tick marks at 8, 16, and 24.
अडकले?
अडकले?