तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

पायथागोरस प्रमेयाची संकल्पना मांडण्यासाठी चौरसांचे क्षेत्रफळ वापरा

समस्या

काटकोन त्रिकोणाच्या लगतच्या दोन बाजूवरील चौरसांची क्षेत्रफळे ही खालीलप्रमाणे आहेत.
त्रिकोणाची तिसऱ्या बाजूच्या लगतच्या चौरसाचे क्षेत्रफळ किती आहे ?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
एकक 2