तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

चलाची बदली किंमत घालून: दिलेले समीकरण रेषीयसमीकरण रुपात लिहिणे

समस्या

आपल्याकडे x आणि y मधील दोन अरेषीय समीकरणे आहेत.
{2x+y+3xy=24x+y9xy=1
खालीलपैकी कोणत्या प्रकारे किंमती घेतल्यावर दोन्ही समीकरणे रेषीय बनतील?
एक उत्तर निवडा :