If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्यारेषेवरील शाब्दिक प्रश्नांची बेरीज आणि वजाबाकी करा

समस्या

यश बागेभोवती 18 फे-या धावला.
त्यानंतर, 14 फे-या शाळेला जाण्यापूर्वी, 13 फे-या जेवणापूर्वी आणि 20 फे-या जेवणाच्या सुट्टीत धावला.
यश एकूण किती फे-या धावला हे कोणती संख्यारेषा दाखवते?
एक उत्तर निवडा :
यश एकूण किती फे-या धावला?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
फे-या
अडकले?
अडकले?