If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्यारेषेवरील शाब्दिक प्रश्नांची बेरीज आणि वजाबाकी करा

समस्या

यश बागेभोवती 18 फे-या धावला.
त्यानंतर, 14 फे-या शाळेला जाण्यापूर्वी, 13 फे-या जेवणापूर्वी आणि 20 फे-या जेवणाच्या सुट्टीत धावला.
यश एकूण किती फे-या धावला हे कोणती संख्यारेषा दाखवते?
एक उत्तर निवडा :
यश एकूण किती फे-या धावला?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
फे-या