If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

3 संख्यांची बेरीज करत आहे

समस्या

एक गोल्डफिश, एक मासे टाकी तसेच मासे खाद्य घेण्यासाठी एकूण किती रुपये लागतील?
रु
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
प्रकारकिंमत
गोल्डफिशर, ु, 8
मासे टाकीर, ु, 10
मासे खाद्यर, ु, 2
अडकले?
अडकले?